Vecdi Akyüz

Vecdi Akyüz


Doç. Dr. Vecdi Akyüz
1955’te Kırklareli’nde doğdu. 1974’te İstanbul-Fatih İmam-Hatip Lisesi’ni, 1978’de M. Ü. İlahiyat Fakültesini bitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. Bu çerçevede 1979 yılında Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde müftülük yaptı. 1979-84 arasında Tekirdağ, 1984-85 arasında ise İstanbul-Eminönü müftülüklerinde murakıp olarak çalıştı. 1985’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim görevlisi oldu. Yüksek Lisans öğrenimini, M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1984 yılında tamamladı. 1989’da M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Emevîler’in Kuruluş Dönemi’nde İslam Kamu Hukukunun Gelişmesi adlı doktora tezini verdi. 1992’de “İslam Fıkhında Zekât” adlı çalışmasıyla doçent, 2001’de İslam Hukuku anabilim dalında profesör olarak atandı. M. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde, 35 yıla yakın İslam Hukuku Öğretim Üyesi olarak görev yapan yazar, Eylül 2017’de emekliye ayrılarak, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne öğretim üyesi atandı, halen bu görevdedir. Evli ve üç oğlu var. Çok iyi derecede Arapça, orta derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.
Çok sayıda bilimsel toplantıya ve sempozyuma katıldı. Pek çok dergide yazıları yayımlandı. Yeni Şafak ve Yeni Ufuk gazetelerinde yaklaşık beş yıl yazarlık yaptı. TV NET adlı televizyonda, iki yıl süreyle İLM-İ HAYAT adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Çok sayıda radyo ve televizyon programına misafir olarak katıldı. Vecdi Akyüz’ün; 15’i telif, 14’ü çeviri ve 6’sı edisyon olmak üzere toplam 35 civarında eseri vardır.
 
Eserleri
A)Telif:
İslam ibadetleri, fıkıh, kamu hukuku ve siyasî düşüncesi üzerine çok sayıda eseri bulunuyor:
1) Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, İstanbul 1991, Dergah Yayınları.
2) Mukayeseli İbadetler İlmihali (İslam Fıkhında İbadetler), İstanbul 1995, İz Yayıncılık.
3) İslam Hukukunda Yüksek Yargı ve Denetim, Dîvan-ı Mezâlim,  İstanbul 1995, MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV) Yayınları,
4) Dört Mezhep İmamı, İstanbul 1995, İFAV.
5) Arapça’da Fiil Kipleri ve Yardımcıları, İstanbul 1995, İFAV.
6) Arapça’da Fiil Zamanları, İstanbul 1996, İFAV; 2017, Ensar.
7) Arapça’da Sayılar, İstanbul 1998, Kitabevi; 2016, Ensar.
8) Kur’an’da Siyasî Kavramlar, İstanbul 1998, Kitabevi.
9) Hayatın İçinden Fıkıh, İstanbul 1999, Rağbet.
10) Asr-ı Saadet’te Siyasi Konuşmalar (derleme-çeviri), İstanbul 2004, Dergah Yayınları.
11) Hz.Peygamber’in Yaklaşım ve Uygulamalarında İbadet İlkeleri, İstanbul 2002, 2004, 3.B., İlke Yayınları.
12)Kur’an ve Sünnet’ten Dualar ve Yakarışlar, İstanbul 2012, Rağbet.
13)Kurban, İstanbul 2007, Beyan.
14) 7/24 İlmihal, İstanbul 2013, 2014, 8.B., EDAM, ortak.
15)İslam’da Yetim, Hakları ve Görevleri, İstanbul 2005, İHH Vakfı.
B)Çeviri:
Klasik ve modern İslam düşüncesine dair çok sayıda eser çevirdi:
1) İbn Teymiye /Siyaset, es-Siyasetü’ş-Şer’iyye, İstanbul 1985, Dergah Yayınları.
2) İbn Teymiye/Bir İslam Kurumu Olarak Hisbe, İstanbul 1989, İnsan Yayınları.
3) Muhammed Tahir bin Aşur/İslam Hukuk Felsefesi (Mehmet Erdoğan’la birlikte), İstanbul 2006, 4.B., Rağbet Yayınları.
4) Nevin Abdülhâlık Mustafa/İslam Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, İstanbul 2001, 2.B., Ayışığı Yayınları.
5) Huriye Tevfik Mücahid/Farabi’den Abduh’a Siyasi Düşünce, İstanbul 2005, 2.B., İz Yayıncılık.
6) İzzeddin Belik/Ayet ve Hadislerle İslamî Hayat (Salim Öğüt, Mehmet Erdoğan ve İbrahim Cücük’le ortak çeviri), İstanbul 1992, İklim Yayınları.
7) İbn Haldun/Bilim ile Siyaset Arasında Hatıralar, İstanbul 2004, Dergah Yayınları.
8) İbn Kuteybe/İslam Siyaset Üslubu, İstanbul 2004, Dergah Yayınları.
9) Muhammed Hamidullah/el-Vesâiku’s-Siyâsiyye (Hz.Peygamber Döneminin Siyasî-İdarî Belgeleri), İstanbul 1997, Kitabevi.
10) Muhammed Abid Cabiri/Arap-İslam Siyasal Aklı, İstanbul 2001, 2.B., Kitabevi.
11) İmaduddin Halil/Sosyal Adalet Üzerine (Mehmet Erdoğan’la birlikte), İstanbul 1987, Akabe.
12) Hasan Hanefi/İslam Kültüründe İnsan ve Tarih, Eleştirel Bir Bakış, İstanbul 2000, Ayışığı Kitapları.
13) Muhammed Tahir Bin Aşur/İslam İnsan ve Toplum Felsefesi, İstanbul 2000, Rağbet.
14)Franz Rosetnhal/İslam’da Özgürlük Kavramı, İstanbul 1999, Ayışığı Kitapları/Kitabevi.
C)Edisyon:
1) Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, İstanbul 2006, 2.B., Beyan Yayıcılık.
2) İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, İstanbul 2004, 2.B., İlke Yayınları.
3) Osmanlı’da Din-Devlet İlişkileri, İstanbul 1999, Ayışığı Kitapları.
4) Muhammed Hamidullah/İslam Anayasa Hukuku, İstanbul 1995, Beyan Yayınları.
5) Muhammed Hamidullah/İslam Tarihine Giriş, çev.Ruhi Özcan, İstanbul 1993, Beyan Yayınları.
6) Muhammed Hamidullah/İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, İstanbul 2006, Beyan Yayınları.

Yayınevimiz için Çevirdiği Kitaplar

Arap  Siyasal Akli
Arap Siyasal Akli